Những mẫu mộ đá hậu bành, hay còn gọi mộ tam sơn, có thiết kế đệp mắt năm 2022