Đá bậc hè, bậc đá tam cấp, bậc đá hè nguyên khối cho nhà cổ truyền, Đình, Chùa, Nhà thờ, Từ đương