Đá kê chân cột, đế cột nhà gỗ, đá táng chân cột gỗ