Rồng đá mất đầu ở Thành nhà Hồ – bí ẩn của lịch sử